GSM: 0.542.535 51 71   |   e-Posta:                     

Hoş Geldiniz

Doğum   yeri,   aile,   görev,   gezi,   araştırma, ticaret,     sanat     vb.     nedenlerle     Milas     ile     bir bağlantısı,    anıları    ve    aidiyet    duygusu    olan herkese merhaba. Milas    için    yerel,    ulusal    ve    uluslararası düzeyde      referans      değeri      olan      bir      site oluşturmak    istiyoruz.    Bu    amaçla,    geçmişten bugüne   kadar   Milas   ile   ilgili   ulaşılabilen   tüm bilgileri,    görsel    ve    işitsel    ögeleri,    bir    sayısal (dijital)    kitaplık    biçiminde,    www.milas.org.tr   sitesi    aracılığı    ile    kamu    hizmetine    sunmayı hedefliyoruz. Bu      sitenin,      hem      hemşehrilerimizin hemde yazarların, akademisyenlerin, öğrenci-
lerin   ve   herhangi   bir   nedenle   Milas   hakkında birşeyler    öğrenmek    isteyenlerin    ortak    buluş- ma noktası olacağını düşünüyoruz. Binlerce      yıldır      yaşanılmış      ömürlerin mirası   olan   belgeleri   ve   bunlara   bağlı   olarak üretilen   eserleri,   kolay   ulaşılabilir   bir   yöntemle sınıflandırarak     arşivlemek,     yöresel     kültürü- müzü     geleceğe     taşımak     için     çok     önemli. Bunun     için     sade     bir     başlangıçtan     sonra, sizlerinde   desteğiyle   gittikçe   büyüyen,   gelişen diğer    bir    deyişle    yaşayan    bir    sayısal    kitaplık oluşturmaya çalışacağız. Büyük    emek    ve    zaman    gerektiren    bu proje, karınca gibi çalışarak mümkün olacaktır.

Milas  

ile  

ilgili  

yazı,  

görsel  

ve  

işitsel

içerik  

desteği  

vermek  

için  

bize  

ulaşabilir-

siniz.

İnsan   ve   insanın   ürettiği,   tükettiği   her şey,      kültür      kavramının      içini      dolduruyor. Kültürün   yelpazesine   yer   alan   binlerce   yıllık yaşanmışlıkların   acı   ve   tatlı      öyküleri   gerçek hayata   sanat   olarak   yansır.   Bazen   bir   şiir,   bir türkü,   bir   destan,   bazen   halı   ve   kilim   motifi, bazende   bir   tablo   yada   mimari   bir   eser   olarak çıkar    karşımıza.    Burada    bize    düşen,    hayata sanatın    penceresinden    bakarak,    bu    güzel- liklerin    değerini    bilmek    ve    devamında    yeni güzellikler     üretmektir.     Kendi     yöremize     ait farkettiğimiz    kayda    değer,    örnek    olabilecek tüm   kültürel   değerleri   ve   güzellikleri   birlikte bir araya toplayalım. Bu   amaçla,   Milas   ile   ilgili,   Türkiye’de   ve Dünya’da   herhangi   bir   yerde   var   olan   ve   sizin bildiğiniz     bilgi,     görsel     ve     işitsel     belgeleri bizimle paylaşmanızı rica ederiz. Birlikte başarmanın heyecanını ve haklı gururunu paylaşmak üzere. Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ
© Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ / Milas - 2017

Milas Kent Arşivi Müzesi

Bu     site     kapsamında     yapılacak     tüm çalışmalar,      “Milas      Kent      Arşivi      Müzesi” oluşumuna    destek    olacaktır.    Milas    ile    ilgili derleyebildiğimiz       tüm       bilgi,       belge       ve materyaller,     diğer     bir     deyişle     Milas’a     ait değerler,   bu   müzede,   bugünü   yaşayanlara   ve yarını   yaşayacaklara   hayat   dersi   verecek   bir özellikte       sunulmalıdır.       Bu       müze       aynı zamanda      eğitim      ortamı      olarak      okullara hizmet vermelidir.
Web sitesi geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir. Tasarımı devam eden sayfalarımızın üzerinde Deneme Sayfası yazısı vardır. . Facebook sayfamız yayına başladı.
www.milas.org.tr  
Ana Sayfa

Ören - Milas

Gümüşkesen Anıtı - Milas

BİLGİ

GSM: +90.542.535 51 71   |   e-Posta: nctmilas@gmail.com

Hoş Geldiniz

Doğum     yeri,     aile,     görev,     gezi,     araştırma, ticaret,   sanat   vb.   nedenlerle   Milas   ile   bir   bağlan- tısı,     anıları     ve     aidiyet     duygusu     olan     herkese merhaba. Milas      için      yerel,      ulusal      ve      uluslararası düzeyde   referans   değeri   olan   bir   site   oluşturmak istiyoruz.    Bu    amaçla,    geçmişten    bugüne    kadar Milas   ile   ilgili   ulaşılabilen   tüm   bilgileri,   görsel   ve işitsel   ögeleri,   bir   sayısal   (dijital)   kitaplık   biçiminde, www.milas.org.tr    sitesi   aracılığı   ile   kamu   hizme- tine sunmayı hedefliyoruz. Bu    sitenin,    hem    hemşehrilerimizin    hemde yazarların,      akademisyenlerin,      öğrencilerin      ve herhangi    bir    nedenle    Milas    hakkında    birşeyler öğrenmek     isteyenlerin     ortak     buluşma     noktası olacağını düşünüyoruz. Binlerce    yıldır    yaşanılmış    ömürlerin    mirası olan    belgeleri    ve    bunlara    bağlı    olarak    üretilen eserleri,    kolay    ulaşılabilir    bir    yöntemle    sınıflan- dırarak   arşivlemek,   yöresel   kültürümüzü   geleceğe taşımak    için    çok    önemli.    Bunun    için    sade    bir başlangıçtan   sonra,   sizlerinde   desteğiyle   gittikçe büyüyen,    gelişen    diğer    bir    deyişle    yaşayan    bir sayısal kitaplık oluşturmaya çalışacağız.
Büyük   emek   ve   zaman   gerektiren   bu   proje, karınca gibi çalışarak mümkün olacaktır.

Milas  

ile  

ilgili  

yazı,  

görsel  

ve  

işitsel

içerik      

desteği      

vermek      

için      

bize

ulaşabilirsiniz.

İnsan   ve   insanın   ürettiği,   tükettiği   her   şey, kültür    kavramının    içini    dolduruyor.    Kültürün yelpazesine   yer   alan   binlerce   yıllık   yaşanmış- lıkların    acı    ve    tatlı        öyküleri    gerçek    hayata sanat   olarak   yansır.   Bazen   bir   şiir,   bir   türkü,   bir destan,   bazen   halı   ve   kilim   motifi,   bazende   bir tablo     yada     mimari     bir     eser     olarak     çıkar karşımıza.   Burada   bize   düşen,   hayata   sanatın penceresinden       bakarak,       bu       güzelliklerin değerini   bilmek   ve   devamında   yeni   güzellikler üretmektir.    Kendi    yöremize    ait    farkettiğimiz kayda    değer,    örnek    olabilecek    tüm    kültürel değerleri     ve     güzellikleri     birlikte     bir     araya toplayalım. Bu    amaçla,    Milas    ile    ilgili,    Türkiye’de    ve Dünya’da   herhangi   bir   yerde   var   olan   ve   sizin bildiğiniz   bilgi,   görsel   ve   işitsel   belgeleri   bizimle paylaşmanızı rica ederiz. Birlikte    başarmanın    heyecanını    ve    haklı gururunu paylaşmak üzere. Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ
© Nevzat Çağlar Tüfekçi / Milas - 2017

Milas Kent Arşivi Müzesi

Bu   site   kapsamında   yapılacak   tüm   çalışmalar,   “Milas   Kent   Arşivi Müzesi”    oluşumuna    destek    olacaktır.    Milas    ile    ilgili    derleyebildiğimiz tüm   bilgi,   belge   ve   materyaller,   diğer   bir   deyişle   Milas’a   ait   değerler,   bu müzede,    bugünü    yaşayanlara    ve    yarını    yaşayacaklara    hayat    dersi verecek    bir    özellikte    sunulmalıdır.    Bu    müze    aynı    zamanda    eğitim ortamı olarak okullara hizmet vermelidir.
Ana Sayfa

Ören - Milas

Gümüşkesen Anıtı - Milas

BİLGİ

Web sitesi geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir. Tasarımı devam eden sayfalarımızın üzerinde Deneme Sayfası” yazısı vardır. Facebook sayfamız yayına başladı.
www.milas.org.tr    
Facebook sayfamız yayına başladı.